روسا و مدیران

تعداد بازدید:۳۸۵۱

ریاست دانشکده

 جناب آقای دکتر سید حسین سجادی

تخصص:  دکتری فلسفه و حکمت اسلامی

شماره تماس:   ۷۷۰۰۹۸۰۰-۷۷۰۰۹۸۴۷  داخلی  8800

پست الکترونیکی : s.h.sadjadi@gmail.com

آدرس سایت شخصی :

رزو مه :   /file/download/page/1542622820-2.pdf

 

معاون دانشکده

 

 

 

 

 

 

 

جناب آقای دکتر علیرضا ابراهیم

تخصص: دکتری ادیان و عرفان اسلامی

شماره تماس: 

پست الکترونیکی : 

آدرس سایت شخصی :alirezaebrahim90@gmail.com

                             alirezaebrahim90@yahoo.com  

رزومه

 

 

آخرین ویرایش۲۵ شهریور ۱۳۹۸