فهرست رشته های تحصیلی

نمایش 1 تا 16 مورد از کل 16 مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده الهیات و معارف اسلامیالهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حدیثکارشناسی علوم و قرآن حدیث خواهران و برادرانکارشناسی پیوسته
دانشکده الهیات و معارف اسلامیالهیات و معارف اسلامیدکتری الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و کلام اسلامدکترای تخصصی
دانشکده الهیات و معارف اسلامیالهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حدیثکارشناسی علوم و معارف قران خواهران و برادرانکارشناسی پیوسته
دانشکده الهیات و معارف اسلامیالهیات و معارف اسلامیکارشناسی ارشد فقه و حقوق جزاکارشناسی ارشد
دانشکده الهیات و معارف اسلامیالهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حدیثارشد فلسفه و حکمت اسلامی خواهران و برادرانکارشناسی ارشد
دانشکده الهیات و معارف اسلامیالهیات و معارف اسلامیکارشناسی ارشد فقه مقارن و حقوق جزای اسلامیکارشناسی ارشد
دانشکده الهیات و معارف اسلامیادیان و عرفانکارشناسی ادیان و عرفان خواهران و برادرانکارشناسی پیوسته
دانشکده الهیات و معارف اسلامیعلوم انسانیکارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصیکارشناسی ارشد
دانشکده الهیات و معارف اسلامیادیان و عرفانارشد ادیان و عرفان خواهران وبرادرانکارشناسی ارشد
دانشکده الهیات و معارف اسلامیعلوم انسانیکارشناسی ارشد عرفان اسلامیکارشناسی ارشد
دانشکده الهیات و معارف اسلامیالهیات و معارف اسلامی ادیان و عرفاندکتری ادیان و عرفاندکترای تخصصی
دانشکده الهیات و معارف اسلامیالهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حدیثارشد علوم و قرآن و حدیث خواهران و برادرانکارشناسی ارشد
دانشکده الهیات و معارف اسلامیالهیات و معارف اسلامیدکتری فقه و مبانی حقوق اسلامیدکترای تخصصی
دانشکده الهیات و معارف اسلامیفقه و حقوق اسلامیکارشناسی فقه و حقوق اسلامی خواهران و برادرانکارشناسی پیوسته
دانشکده الهیات و معارف اسلامیالهیات و معارف اسلامیدکتری علوم قرآن و حدیثدکترای تخصصی
دانشکده الهیات و معارف اسلامیفقه و حقوق اسلامیارشد فقه و حقوق خواهران و برادرانکارشناسی ارشد