دفترچه تلفن

ردیف عنوان واحد عنوان سازمان تلفن داخلی تلفن مستقیم
-مدیر گروه معارف اسلامیدانشکده الهیات8300-
-کارشناس گروه معارف اسلامیدانشکده الهیات8303-
1ریاستالهیات20488787204
2معاون دانشکدهالهیات225
3مدیر آموزشالهیات21588655841
4برنامه ریزیالهیات249
5امتحاناتالهیات248
6آموزش ارشد-دکتریالهیات217
7آموزش -کارشناسیالهیات214
8پژوهشالهیات20688887919
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 25 مورد.