درخواست بررسی و رفع مشکلات دانشجویان

درخواست بررسی و رفع مشکلات دانشجویان (دانشکده الهیات)
 • 0
 • نام و نام خانوادگی :*
  1
 • کد ملی :*
  2
 • شماره دانشجویی :*
  3
 • مقطع :*
  4
 • رشته / گرایش :*
  5
 • تلفن همراه :*
  6
 • علت مشکل موجود :*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  عدم امکان واریز شهریه
  اشکال در ثبت نام و مراحل آن
  اشکال در انتخاب واحد
  سایر
  7
 • شرح مشکل :*توضیح بیشتر
  8
 • لطفا پس از ارسال فرم کد پیگیری را نزد خود نگاه دارید.
  9