برد امور پژوهشی

 

جلسه دفاع از پایان نامه دانشکده الهیات و معارف اسلامی 

عنوان : تصحیح رساله شاهراه نجات اثر مجذوب تبریزی

ارائه کننده : بهناز بخشی 

دانشجوی رشته : الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان وعرفان 

استاد راهنما : جناب آقای دکتر غلامعلی آریا

تاریخ : 96/5/2 

ساعت : 10 صبح

 

جلسه دفاع از پایان نامه دانشکده الهیات و معارف اسلامی 

عنوان : بررسی فقهی و حقوقی نقش احسان در رابطه با قاعده علی الید

ارائه کننده : محمد حسین گنجی دلشاد 

دانشجوی رشته : فقه و مبانی حقوق 

استاد راهنما : سرکار خانم دکتر ابن تراب

تاریخ : 96/5/2

ساعت :  14 الی 15