روسا و مدیران

ریاست دانشکده

 

 

 

 

 

 

آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی

تخصص: اجتهاد

شماره تماس: ۰۲۱۲۲۰۰۰۳۵۵

پست الکترونیکی :sm_moosavi@iau-tnb.ac.ir

آدرس سایت شخصی : moosavi-bojnourdi.iau-tnb.ac.ir/faculty

رزومه

 

معاون دانشکده

 

 

 

 

 

 

دکترمریم ابن تراب

تخصص: فقه و مبانی حقوق اسلامی

شماره تماس: ۰۲۱۲۲۶۳۱۲۹۱

پست الکترونیکی : m_torab@iau-tnb.ac.ir

آدرس سایت شخصی : ebnetorab.iau-tnb.ac.ir/faculty

رزومه