روسا و مدیران

ریاست دانشکده

 

 دکتر فهیمه ملک زاده

تخصص:  دکتری حقوق اسلامی ( حقوق خانواده ) و حقوق خصوصی

شماره تماس: 02188787204

پست الکترونیکی :f_malekzadeh@iau-tnb.ac.ir

آدرس سایت شخصی :

رزومه

 

معاون دانشکده

 

 

 

 

 

 

 

دکترعلیرضا ابراهیم

تخصص: دکتری ادیان و عرفان اسلامی

شماره تماس: 02188787204

پست الکترونیکی : 

آدرس سایت شخصی :alirezaebrahim90@gmail.com

                             alirezaebrahim90@yahoo.com  

رزومه