تسهیلات مالی

دانشکده الهیات جهت کاستن از دغدغه های مالی دانشجویان گرامی ، تسهیلاتی به شرح ذیل فراهم نموده :

1- امکان استفاده دانشجویان از وام دانشجویی ( با شرایط مندرج در فرم ها )

2- امکان تقسیط شهریه به اقساط متعدد

3- دانشجویانی که دارای سهمیه بنیاد شهید و جانبازان هستند ، از معافیت های مصوب استفاده خواهند کرد.