امور کلاس ها

 

کلاس جبرانی فقه مقارن (۳ ) استاد مستفید روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۲/۰۴ از ساعت ۱۱ تا ۱۲/۳۰ در کلاس ۱۰۵ تشکیل میگردد.

 

کلاس های استاد قاسمی روز شنبه 98/01/31  تشکیل نمی گردد.

 

کلاسهای آقای دکتر مستفید چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۱/۲۱ تشکیل نمی گردد.

 

کلاسهای خانم دکتر رفعت جو  مورخ   ۹۸/۰۱/۱۷  و  ۹۸/۰۱/۲۱  تشکیل نمیگردد.

 

کلاسهای استاد مهدیزاده یکشنبه و دوشنبه مورخ 97/2/9  و 97/2/10 تشکیل نمیگردد.

کلاسهای استاد چیذری شنبه مورخ 97/2/8 تشکیل نمیگردد.

کلاسهای دکتر مستفید روزهای پنجشنبه و دوشنبه و سه شنبه مورخ 97/1/23 و 97/1/27 و 97/1/28 تشکیل نمیگردد.

کلاسهای سرکارخانم دکتر حسینی حمید مورخ  96/12/3  تشکیل نمیگردد.

کلاسهای  جناب آقای دکتر ابراهیم  مورخ  96/11/25  تشکیل نمیگردد.

کلاسهای  سرکار خانم  دکتر مقتدایی  مورخ  96/11/25  تشکیل نمیگردد.

کلاسهای  سرکار خانم  دکتر آخوندی  مورخ  96/11/25  تشکیل نمیگردد.
 
کلاسهای  سرکار خانم  دکتر نوید  مورخ  96/11/25  تشکیل نمیگردد.
 

کلاسهای جبرانی استاد جاویدزاده بشرح ذیل اعلام میگردد:

حقوق جزای بین الملل  روز یکشنبه مورخ 95/10/05 از ساعت 13 الی 14/30 کلاس 206

حقوق جزای بین الملل  روز یکشنبه مورخ 95/10/05 از ساعت 14/40 الی 16/10 کلاس 206

حقوق جزای اختصاصی 2  روز یکشنبه مورخ 95/10/05 از ساعت 16/20 الی 17/50 کلاس 206

 

کلیه کلاسهای دکتر نظری مورخ 95/09/23 تشکیل نمیگردد.

 

کلاس تاریخ فقه و فقها استاد مجاهد روز یکشنبه مورخ 95/09/21 و

95/09/28 تشکیل نمیگردد، کلاس روز یکشنبه 95/10/05 برگزار میشود.

 

کلیه کلاسهای جناب آقای دکتر جاویدزاده مورخ 95/09/16 تشکیل نمیگردد.

کلیه کلاسهای جناب آقای دکتر آریاروز سه شنبه مورخ 95/09/09 تشکیل نمیگردد .

کلاسهای استاد جاویدزاده روز سه شنبه مورخ  95/09/09 تشکیل نمیگردد، کلاسهای جبرانی روز یکشنبه مورخ 95/09/14 از ساعت 14/40 لغایت 19/30 در اتاق  206 برگزار میگردد.

 

کلاسهای جبرانی استاد فرحمند بشرح ذیل اعلام می گردد :

اصول فقه 2   روز یکشنبه  95/9/14 از ساعت  13 لغایت 15/15

فقه 4         روز یکشنبه  95/9/14  از ساعت 15/15 لغایت 17/15

فقه 5          روز یکشنبه 95/9/14 از ساعت 17/15 لغایت 19/30

 

کلیه کلاسهای دکتر نادری پارسا مورخ 95/08/26 تشکیل نمی گردد.