اطلاعات گروه

دانشجویان مقطع دکتری رشته علوم قرآن و حدیث جهت دسترسی به سرفصل دروس به آدرس  sep.iau.ir مراجعه و در قسمت سرفصل نام رشته الهیات و مقطع دکتری را انتخاب کرده و مشاهده نمایند.